Digital tilgængelighed, Bevidsthed om handicap, Tilgængelighed af dokumenter, Nyheder

Hvad er en VPAT, og hvorfor er den vigtig for tilgængeligheden?

Indsendt af: 
AbleDocs
den maj 2, 2023 fra USA

I dagens stadig mere digitale verden er det vigtigt at sikre tilgængelighed for personer med handicap er et afgørende aspekt ved udformning og udvikling af inkluderende produkter og tjenester. Et vigtigt redskab, der hjælper i denne proces, er den frivillige skabelon for produkttilgængelighed, almindeligvis kendt som VPAT. Uanset om du er produktchef, udvikler eller fortaler for digital rummelighed, er det vigtigt at forstå, hvad en VPAT er, og hvordan den fungerer, for at kunne skabe og evaluere tilgængelige digitale løsninger.

VPAT er et standardiseret dokument, der giver en omfattende evaluering af et produkts overensstemmelse med tilgængelighedsstandarderne, især i forbindelse med de amerikanske føderale regler. Den tjener som en gennemsigtighedsmekanisme, der gør det muligt for organisationer at vurdere tilgængelighedsfunktionerne og begrænsningerne ved et digitalt produkt eller en digital tjeneste, inden det indkøbes eller implementeres.

Hvad er forskellen mellem en VPAT og en ACR?

Begreberne VPAT (Voluntary Product Accessibility Template) og ACR (Accessibility Conformance Report) vedrører begge vurdering og dokumentation af tilgængeligheden af digitale produkter eller tjenester. Der er dog væsentlige forskelle mellem dem:

VPAT (Voluntary Product Accessibility Template):

 1. Formål: VPAT er et dokument, der bruges til at vurdere og formidle et produkts eller en tjenestes tilgængelighed. Den indeholder oplysninger om, hvor godt produktet er i overensstemmelse med specifikke standarder, retningslinjer eller regler for tilgængelighed. VPAT tjener som en gennemsigtighedsmekanisme, der giver organisationer mulighed for at vurdere et produkts tilgængelighedsfunktioner og begrænsninger inden indkøb eller implementering.
 2. Frivillig karakter: Som navnet antyder, er VPAT frivillig, hvilket betyder, at det ikke er lovpligtigt at udfylde og indsende den. Offentlige myndigheder kræver dog ofte VPAT'er som en del af deres indkøbsprocesser for at sikre overholdelse af standarder for tilgængelighed, f.eks. Afsnit 508 af Rehabilitation Act i USA.
 3. Standardiseret format: VPAT følger en standardiseret skabelon, der er udarbejdet af Information Technology Industry Council (ITI). Den indeholder specifikke afsnit og kriterier til vurdering af tilgængelighed, f.eks. om et produkt er i overensstemmelse med Retningslinjer for tilgængelighed af webindhold (WCAG) eller andre relevante standarder. VPAT-strukturen letter konsekvent rapportering og sammenligning på tværs af forskellige produkter eller tjenester.

Rapport om overensstemmelse med tilgængelighed (ACR):

 1. Formål: En ACR, også kendt som en rapport om overholdelse af tilgængelighed, er et dokument, der viser det niveau af tilgængelighedskonformitet, som et digitalt produkt eller en digital tjeneste har opnået. Den indeholder en detaljeret vurdering af, hvor godt produktet overholder specifikke standarder, retningslinjer eller regler for tilgængelighed. En ACR kan bruges til interne formål, revision eller rapportering om et produkts tilgængelighedsstatus.
 2. Dokumentation for overensstemmelse: I modsætning til VPAT, som primært bruges til gennemsigtighed og evaluering, fokuserer en ACR på at dokumentere den faktiske overensstemmelse med tilgængelighedsstandarderne. Den indeholder dybdegående oplysninger om produktets tilgængelighedsfunktioner, anvendte teknikker og specifikke succeskriterier, der er opfyldt.
 3. Tilpasset struktur: Strukturen og formatet af en ACR kan variere afhængigt af organisationen eller konteksten. I modsætning til den standardiserede skabelon i en VPAT kan en ACR skræddersyes til at opfylde specifikke rapporteringskrav, kontraktlige forpligtelser eller industristandarder.

Mens både VPAT'er og ACR'er tjener til at evaluere og formidle tilgængeligheden af digitale produkter eller tjenester, er VPAT'er mere almindeligt anerkendt og anvendes i indkøbsprocesser, især i offentlige myndigheder. ACR'er kan på den anden side være mere fleksible og tilpassede, så organisationer kan give detaljerede oplysninger om tilgængelighedskonformitet inden for deres specifikke kontekst.

Hvad bruges VPAT til?

En VPAT bruges primært til at evaluere og formidle et digitalt produkts eller en digital tjenestes tilgængelighedsegenskaber og -overensstemmelse. Den tjener flere vigtige formål:

 1. Evaluering af tilgængelighed: VPAT'er giver organisationer mulighed for at vurdere et produkts eller en tjenestes tilgængelighed. De giver en struktureret ramme for evaluering af, hvor godt produktet er i overensstemmelse med etablerede standarder, retningslinjer og regler for tilgængelighed, f.eks. afsnit 508 i Rehabilitation Act i USA. VPAT tjener som en reference for organisationer til at forstå et produkts tilgængelighedsstyrker og -begrænsninger og er dermed en hjælp i beslutningsprocessen i forbindelse med indkøb eller implementering.
 2. Gennemsigtighed og offentliggørelse: VPAT'er fremmer gennemsigtighed ved at give et standardiseret format til at kommunikere et produkts tilgængelighedsstatus. De gør det muligt for organisationer at oplyse åbent om det niveau af tilgængelighedsunderstøttelse, der tilbydes, hvilket gør det lettere for potentielle købere eller brugere at vurdere produktets egnethed til deres behov for tilgængelighed. Ved at dele en VPAT viser organisationer, at de er engageret i gennemsigtighed, tilgængelighed og overholdelse af standarder for tilgængelighed.
 3. Dokumentation for overholdelse: VPAT'er tjener som dokumentation for et produkts bestræbelser på at overholde kravene til tilgængelighed og sikrer, at organisationer opfylder lovkrav. I forbindelse med offentlige myndigheder eller institutioner kræves VPAT'er ofte i forbindelse med indkøbsprocesser for at dokumentere overholdelse af tilgængelighedsstandarder. Ved at udfylde en VPAT kan organisationer dokumentere deres bestræbelser på at overholde retningslinjer og regler for tilgængelighed.
 4. Kommunikation og samarbejde: VPAT'er letter kommunikationen og samarbejdet mellem produktleverandører og deres kunder eller klienter. De tjener som et fælles sprog til at diskutere tilgængelighedsfunktioner, så begge parter får en klar forståelse af produktets tilgængelighedsmuligheder og begrænsninger. VPAT'er tilskynder også til løbende dialog og forbedring, da de kan tjene som udgangspunkt for diskussioner om forbedringer af tilgængeligheden eller planer for afhjælpning.
 5. Fremme af digital inklusion: Ved at evaluere og dele VPATs bidrager organisationer til det bredere mål om digital inklusion. VPAT'er øger bevidstheden om tilgængelighedskrav og tilskynder til design og udvikling af mere inkluderende produkter og tjenester. De fremmer en kultur for tilgængelighed og tilskynder organisationer til at prioritere overvejelser om tilgængelighed i hele produktets livscyklus.

Overordnet set bruges VPAT'er til at vurdere, kommunikere og sikre, at digitale produkter eller tjenester er tilgængelige. De spiller en afgørende rolle for at fremme gennemsigtighed, fremme samarbejde og fremme vedtagelsen af principper for inkluderende design i det digitale landskab.

Hvem bør få en VPAT?

En VPAT kan opnås af enhver organisation eller enhed, der er involveret i udvikling, indkøb eller implementering af digitale produkter eller tjenester. Følgende interessenter indhenter typisk en VPAT:

 1. Produktleverandører og udviklere: Organisationer, der skaber eller udvikler digitale produkter eller tjenester, bør indhente en VPAT. Den giver dem mulighed for at evaluere deres egne produkters tilgængelighed og demonstrere deres forpligtelse til at overholde reglerne for tilgængelighed. VPAT'er hjælper leverandører og udviklere med at forstå deres produkters styrker og begrænsninger, identificere områder, der kan forbedres, og arbejde for at forbedre tilgængeligheden.
 2. Statslige agenturer og institutioner: Offentlige myndigheder på forskellige niveauer, f.eks. på føderalt, statsligt og lokalt niveau, kræver ofte, at leverandører skal levere VPAT'er som led i indkøbsprocesser. Offentlige institutioner ønsker at sikre, at de produkter og tjenester, de køber, er i overensstemmelse med standarder og regler for tilgængelighed. VPAT'er hjælper offentlige myndigheder med at træffe informerede beslutninger ved at vurdere tilgængeligheden af potentielle løsninger.
 3. Uddannelsesinstitutioner: Skoler, gymnasier og universiteter kan anmode om VPAT'er, når de indkøber digitale produkter eller tjenester til deres studerende, personale eller fakultet. Tilgængelighed inden for uddannelse er afgørende for at give lige muligheder for alle elever, herunder handicappede. VPAT'er hjælper uddannelsesinstitutioner med at vælge tilgængelige teknologiløsninger, der understøtter inkluderende læringsmiljøer.
 4. Virksomheder og organisationer: Virksomheder og organisationer på tværs af forskellige brancher kan vælge at få VPAT'er for at vurdere tilgængeligheden af digitale værktøjer, som de planlægger at bruge internt eller tilbyde deres kunder. Ved at indhente VPAT'er kan virksomheder sikre, at deres teknologivalg er i overensstemmelse med tilgængelighedskravene, at de opfylder behovene hos medarbejdere eller kunder med handicap og viser deres engagement i inkluderende praksis.
 5. Non-profit- og interesseorganisationer: Non-profit-organisationer, der fokuserer på tilgængelighed eller på at forsvare handicappedes rettigheder, kan anmode om VPAT'er for at evaluere tilgængeligheden af digitale produkter eller tjenester, der tilbydes af leverandører. De bruger VPAT'er som et redskab til at forsvare tilgængelighed, skabe opmærksomhed omkring inkluderende praksis og tilskynde leverandører til at prioritere tilgængelighed i deres tilbud.

VPAT'er understøtter informeret beslutningstagning, overholdelse af tilgængelighedsstandarder og fremme af inkluderende digitale oplevelser for alle brugere.

Er en VPAT obligatorisk?

En VPAT er ikke obligatorisk i den forstand, at den er påkrævet i henhold til love eller bestemmelser for alle digitale produkter eller tjenester. Udtrykket "frivillig" i VPAT betyder, at det ikke er obligatorisk at udfylde og indsende den i henhold til juridiske standarder.

Selv om en VPAT ikke er obligatorisk overalt, er den stadig vigtigere og efterspørges i takt med, at tilgængelighed bliver et større fokus i digitale produkter og tjenester. VPAT'er er et værdifuldt redskab til at evaluere og formidle oplysninger om tilgængelighed, fremme gennemsigtighed og fremme inkluderende design- og udviklingspraksis. Selv i situationer, hvor en VPAT ikke er obligatorisk, viser indhentning og deling af en VPAT et engagement i tilgængelighed og er med til at skabe tillid hos brugere og kunder.

Hvem udfylder en VPAT?

Ansvaret for at udfylde en VPAT ligger hos produktleverandøren eller -udvikleren. VPAT udfyldes af den organisation, der skaber eller sælger det digitale produkt eller den digitale tjeneste, der skal evalueres med hensyn til tilgængelighed.

Produktleverandøren eller udvikleren er typisk den part, der har mest viden om produktets egenskaber, funktionaliteter og overholdelse af tilgængelighedsstandarderne. De er ansvarlige for at evaluere deres produkts tilgængelighed og dokumentere resultaterne i VPAT'en.

Udfyldelsen af en VPAT indebærer en vurdering af produktet i forhold til relevante tilgængelighedskriterier og retningslinjer, f.eks. retningslinjerne for tilgængelighed af webindhold (WCAG) eller specifikke lovkrav. Leverandøren eller udvikleren skal vurdere hvert enkelt kriterium og angive, om de enkelte afsnit overholder eller ikke overholder kravene.

Udarbejdelsen af en VPAT kræver en omfattende forståelse af standarder for tilgængelighed, testmetoder og bedste praksis for tilgængelighed. Det kan involvere samarbejde mellem forskellige teams i leverandørens organisation, f.eks. udviklere, designere, tilgængelighedsspecialister og produktchefer.

Det er vigtigt at udfylde VPAT'en præcist og ansvarligt for at give nøjagtige oplysninger om produktets tilgængelighedsmuligheder og begrænsninger. Det hjælper organisationer med at træffe informerede beslutninger om indkøb eller implementering af digitale produkter eller tjenester på baggrund af deres tilgængelighedsbehov.

Kort sagt er sælgeren eller udvikleren af det digitale produkt eller den digitale tjeneste ansvarlig for at udfylde VPAT'en, foretage den nødvendige tilgængelighedsevaluering og dokumentere resultaterne i skabelonen.

Hvordan opretter jeg en VPAT-rapport?

Udarbejdelsen af en VPAT-rapport omfatter flere trin til at vurdere tilgængeligheden af et digitalt produkt eller en digital tjeneste og dokumentere resultaterne. Her er en generel proces, der kan hjælpe dig med at oprette en VPAT-rapport:

 1. Forstå standarder for tilgængelighed: Gør dig bekendt med de standarder for tilgængelighed, der gælder for dit produkt eller din tjeneste. Dette kan omfatte Retningslinjer for tilgængelighed af webindhold (WCAG), afsnit 508 i Rehabilitation Act eller andre relevante retningslinjer eller bestemmelser om tilgængelighed.
 2. Vurder tilgængelighed: Udfør en grundig evaluering af dit produkts tilgængelighed i forhold til de valgte standarder for tilgængelighed. Denne evaluering kan omfatte manuel testning, automatiserede testværktøjer, hjælpeteknologi og ekspertise fra tilgængelighedsspecialister.
 3. Fastsættelse af overensstemmelsesniveauer: Vurder, om der er opnået overensstemmelse for hvert tilgængelighedskriterium. Henvis til de valgte standarder for tilgængelighed for at identificere succeskriterierne og afgøre, om dit produkt opfylder dem helt, delvist eller slet ikke. Brug de overensstemmelsesniveauer, der er defineret i VPAT-skabelonen, til at angive graden af overensstemmelse for hvert kriterium.
 4. Strukturere VPAT: Udarbejd en struktureret rapport i overensstemmelse med formatet og afsnittene i VPAT-skabelonen. Information Technology Industry Council (ITI) stiller en standardiseret VPAT-skabelon til rådighed, som du kan bruge som reference. Medtag vigtige oplysninger som f.eks. produktnavn, version, oplysninger om leverandøren og dato for rapporten.
 5. Levere produktbeskrivelse: Beskriv det produkt eller den tjeneste, der skal evalueres, herunder formål, egenskaber og funktioner. Fremhæv eventuelle tilgængelighedsrelaterede funktioner eller forbedringer, der er blevet implementeret.
 6. Vurdering afsnit for afsnit: Gennemgå hvert afsnit i VPAT-skabelonen og giv en vurdering af det tilsvarende tilgængelighedskriterium. Angiv tydeligt overensstemmelsesniveauet for hvert kriterium (f.eks. understøtter, understøtter delvist, understøtter ikke), og giv om nødvendigt en kort forklaring eller begrundelse.
 7. Medtag oplysninger til støtte: Angiv støtteoplysninger eller dokumentation for hver evaluering, f.eks. specifikke tilgængelighedsfunktioner, anvendte teknikker eller identificerede begrænsninger. Dette hjælper interessenterne med at forstå grundlaget for din overensstemmelsesvurdering.
 8. Resumé og kontaktoplysninger: Giv en sammenfattende erklæring, der opsummerer den overordnede vurdering af tilgængeligheden af dit produkt eller din tjeneste. Medtag relevante kontaktoplysninger for yderligere forespørgsler eller støtte vedrørende tilgængelighed.
 9. Gennemgå og validere: Gennemgå VPAT-rapporten grundigt for at sikre nøjagtighed, klarhed og fuldstændighed. Bekræft, at de afgivne oplysninger stemmer overens med den gennemførte evaluering, og at de nøjagtigt repræsenterer dit produkts eller din tjenestes tilgængelighedsstatus.
 10. Udgiv og del: Gør den færdige VPAT-rapport tilgængelig for interessenter, potentielle kunder eller offentlige myndigheder efter behov. Du kan offentliggøre den på dit websted, inkludere den i indkøbsdokumentationen eller udlevere den på anmodning.

Husk, at udarbejdelsen af en VPAT-rapport kræver ekspertise inden for tilgængelighedsevaluering og kendskab til relevante standarder. Hvis du ikke er bekendt med tilgængelighedstestning eller standarder, anbefales det at konsultere tilgængelighedsspecialister eller samarbejde med eksperter for at sikre en omfattende og præcis vurdering.

Tilbage til toppen

Du er måske også interesseret i: